Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

30. Říjen 2015

Zakrvavené rukavice sú minulosť

Bezpečnostné výrobky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti. Poskytujú ochranu a komfort ošetrujúcemu personálu a aj pacientom. Dovolili sme si osloviť  vedúcu sestru Mgr. Janu Vojtkovú z OAIM Národného onkologického ústavu v Bratislave a požiadali sme ju o rozhovor na túto tému.

Pani Vojtková môžete nám, prosím, na úvod predstaviť vaše pracovisko?

Na našom oddelení sú hospitalizovaní pacienti, ktorým zlyhali, alebo sú bezprostredným zlyhaním ohrozené základné životné funkcie.

Sú to stavy spojené s bezvedomím, zlyhaním dýchania, krvného obehu, alebo iných orgánových systémov. Z toho dôvodu je potrebné takýchto pacientov veľmi starostlivo sledovať a v mnohých prípadoch i po nejakú dobu umelo podporovať či nahradzovať zlyhávajúce funkcie.

Na oddelení sú hospitalizovaní aj pacienti po vážnych a náročných operačných výkonoch.

Bezprostredné pooperačné sledovanie je na prebúdzacej izbe v operačnom trakte. Podieľame sa aj na riešení akútnej pooperačnej bolesti, zabezpečujeme aj pokračujúcu pooperačnú analgéziu u pacientov so zavedenými epidurálnymi katétrami.

Súčasťou nášho oddelenia je zákroková miestnosť. Vykonávame v nej u onkologických pacientov kanyláciu centrálneho venózneho systému.

Ročne zavádzame cca 1200 centrálnych venóznych katétrov pre potreby chemoterapie, parenterálnej výživy, dlhodobej infúznej liečby vysokokoncentrovanými roztokmi. Zavádzame aj dialyzačné katétre pre potrebu odberu periférnych kmeňových buniek pred transplantáciou a tiež u pacientov vyžadujúcich hemodialýzu.

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov, konziliárne vyšetrenia. Na našej ambulancii sestra vykonáva evidenciu, ošetrenie a edukáciu pacientov s kaválnym katétrom.

 

Aké riziká prináša práca na vašom oddelení pre ošetrovateľský personál?

Práca na onkológii a najmä na onkologickom OAIM prináša vysoké riziká pre ošetrovateľský personál. Kontakt s tekutinami, infekciami, žiarením, chemoterapiou. Používame všetky pre nás dostupné bezpečnostné výrobky, ktoré pomôžu personálu a následne aj pacientovi.

 

Vaše oddelenie začalo používať ako jedno z prvých na Slovensku kanylačný set „ Therapy Pack“, aké sú vaše skúsenosti s týmto setom?

Kanylačný set „ Therapy pack“ používame  od júna 2015 a počas tohto obdobia sa nám pri práci osvedčil. Obsahuje všetko, čo personál potrebuje pre kanyláciu periférnej žily. Jeho súčasťou je kanyla Introcan Safety 3, spojovacia hadička s bezihlovým vstupom Caresite, fixačné krytie kanyly Askina Secure a preplachovú striekačku Onmiflush s integrovaným dezinfekčným krytom na bezihlové vstupy SwabCap. Tvorí to logický celok, ktorý je zostavený podľa štandardných postupov pre kanyláciu žily a ošetrovanie zavedenej kanyly. Zjednocuje postupy pracovníkov pri kanylácii a prakticky neumožňuje nedodržanie štandardného pracovného postupu. Tento set nám zabezpečuje viac bezpečnosti pre pacientov a personál.

 

Bezpečnostná kanyla Introcan Safety 3, prináša bezstresovosť a konfort personálu pri kanylácii periférnej žily. Chlopňa, ktorú obsahuje táto kanyla, zabezpečí nevytekanie krvi po vytiahnutí ihly z kanyly. Tento moment bol predtým stresovým a rizikovým pre personál – mohlo dôjsť ku kontaktu s pacientovou krvou a musela sa robiť kompresia žily nad zavedenou kanylou, aby sa zabránilo vytekaniu krvi cez kanylu, čo sa nie vždy podarilo. Po zavedení setov Therapy pack sa tento „kritický moment“ z našej práce vytratil.

 

Ako hodnotíte ďalšie súčasti tohto setu?

Sterilné krytie kanyly – Askina Secure má výbornú lepivosť a nie je nutné ho už ďalej inak fixovať prubanom, alebo leukoplastom. Je vode odolné a dovoľuje koži pacienta pod krytím „dýchať“. Jeho transparentná časť umožňuje vizuálnu kontrolu samotného miesta zavedenia kanyly. Súčasťou tohto krytia sú tiež tri fixačné prúžky na dodatočnú fixáciu kanyly alebo hadičky a štítok na vyznačenie dátumu zavedenia, čo sú dôležité drobnosti uľahčujúce prácu.

Spojovacia hadička s bezihlovým vstupom Caresite, ktorý má pozitívny tlak, nám zabezpečuje preplach zavedenej kanyly pri rozpojení infúznej linky a odstraňuje riziko nasatia krvi do kanyly a tým znižuje riziko, že dôjde k upchatiu kanyly koagulom a nepriechodnosti kanyly.

Výrobok Omnifush so SwabCap sme používali už pred zavedením kanylačných setov pri ošetrovaní centrálnych venóznych katetrov. Oceňujeme jeho zaradenie aj do setov na kanyláciu periférnej žily Therapy Pack. Je to fyziologickým roztokom predplnená striekačka, ktorá má v pieste integrovaný uzáver s dezinfekčným krytom na bezihlové vstupy. Kryt na bezihlové vstupy SwabCap obsahuje 70% Izopropylalkohol. Na bezihlový vstup ho nasadíme pri rozpojení infúznej linky, alebo prerušení infúznej liečby. Pri jeho použití si môžeme byť na 100% istí dezinfeciou bezihlového vstupu pred napojením infúzie. SwabCap nám šetrí čas, pretože dezinfekcia bezihlového vstupu prebieha už počas jeho odpojenia a nie je potrebné čakať 15-30 sekúnd na expozičnú dobu dezinfekčného prípravku ako pri štandardom použití dezinfekcie bezihlových vstupov.

 

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov pri vašej náročnej práci.

Andrej Mydlo
divízia Hospital care

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče