Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

5. Listopad 2015

Syntetické koloidy 2015 – spolehlivé objemové náhrady

Skupina B. Braun, zlatý partner kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal 24. – 26. září v Plzni, představila na svém satelitním sympoziu možnosti řešení volby náhradního roztoku v rámci objemové terapie. Jeho účastníci se mohli prostřednictvím přednášek prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM, a doc. MUDr. Karla Urbánka, Ph. D., seznámit s několika studiemi, které v krátké době změnily přístup k objemové terapii nejen u nás, ale v celé Evropě. Satelitní sympozium navštívilo přibližně 250 účastníků kongresu, což svědčí o tom, že téma objemových náhrad je stále velmi aktuální a diskutované. Velká účast na sympoziu je také pro společnost B. Braun signálem, aby i na dalších kongresech přinášela nové poznatky z této oblasti.

 

Krystaloid, nebo koloid?

Satelitní sympozium poskytlo přehled možností objemové substituce intravaskulární tekutiny i doporučení konkrétních objemových náhrad. Při zajišťování náplně krevního řečiště by se vždy mělo začínat balancovanými roztoky krystaloidů („first line“ resuscitace). Při těžké hypovolemii či nemožnosti zvládnout hypovolemii krystaloidy by měly být použity koloidy („second line“ resuscitace). Syntetické koloidy mají o něco vyšší hemodynamickou účinnost než krystaloidy, ale u syntetických koloidů na bázi hydroxyethylškrobu (HES) je třeba si uvědomit nebezpečí potenciálních nežádoucích účinků. Máme-li vlastnosti obou skupin porovnat, syntetické koloidy větším lineárním zvýšením preloadu a tepového objemu umožňují rychlejší dosažení hemodynamického cíle než krystaloidy. Ve srovnání s krystaloidy syntetické koloidy více ovlivňují koagulaci a jejich nadměrný přívod vede k diluční koagulopatii. Koloidy umožňují dosažení nižší kumulované bilance tekutin.

Želatina je ve srovnání s HES podle některých studií spojena s nižším ovlivněním koagulace a nižším rizikem poruchy ledvinných funkcí, a je tedy vhodnější než HES.  

 

Želatina je vhodným typem koloidního roztoku  

Želatina se jeví být vhodnou alternativou koloidních roztoků, jako je hydroxyethylškrob a albumin. Poprvé byla podána v roce 1894 a to, že se k ní odborníci stále vracejí, svědčí o jejím pevném postavení ve skupině syntetických koloidů. I u želatiny dochází k neustálému vývoji a dnešní roztoky na její bázi jsou již zcela odlišné od těch před dvaceti lety. Jen na  našem trhu se během několika let vystřídaly různé typy želatin, od oxypolyželatinových přípravků (Gelifundol) přes ureaželatinu (Haemaccel) až po moderní, nyní u nás užívanou sukcinylovanou želatinu (Gelofusin, Gelaspan). Objemový účinek moderní želatiny je z pohledu farmakodynamiky srovnatelný s jinými tekutinovými náhradami na bázi škrobu. Ve srovnání s krystaloidy má želatina stabilní objemový efekt a koloidní osmotický tlak srovnatelný s albuminem. Po podání se rychle distribuuje do intravaskulárního prostoru

a není organismem pacienta metabolizována. Eliminuje se z 95 % močí a z 5 % stolicí.

Na rozdíl od škrobů nedochází ani v opakované dávce k její kumulaci v organismu. Nebyl prokázán únik do retikuloendoteliálního systému a ani u pacientů s chronickou renální insuficiencí nebyla pozorována kumulace želatiny v organismu. Z nežádoucích účinků se vyskytuje přechodné mírné zvýšení teploty, a to méně často. Anafylaktické reakce různých stupňů závažnosti se objevují jen vzácně a stejně tak i alergické kožní reakce. Velmi vzácně je přítomna těžká anafylaktická reakce, tachykardie, hypotenze, dechové obtíže, horečka a třesavka. Želatina má ve srovnání s ostatními syntetickými koloidy nejmenší vliv na ovlivnění koagulace a nepředstavuje riziko akutního renálního selhání.

 

Moderní roztok želatiny je na trhu dostupný pod názvem Gelaspan, který je souhrnem doporučených vlastností objemového roztoku. Jedná se o balancovaný roztok sukcinylované čtyřprocentní želatiny plně přizpůsobený plazmě, který je izoonkotický a izotonický. Obsahuje vápník, jenž je důležitý pro interakce v koagulační kaskádě a také k aktivaci koagulačních faktorů.

Dále obsahuje acetát, metabolizovatelný aniont a prekurzor bikarbonátu. Neovlivňuje acidobazickou rovnováhu a vylučuje vznik hyperchloremické metabolické acidózy.

Výhody používání želatinových roztoků shrnul závěrem sympozia doc. Karel Urbánek, který uvedl, že sukcinylovaná želatina je dnes jediným koloidním roztokem použitelným ve všech hlavních indikacích. Oproti ostatním koloidům vykazuje vysokou bezpečnost vůči renálním a koagulačním funkcím. Nejmodernějším optimalizovaným přípravkem je čtyřprocentní balancovaný roztok sukcinylované želatiny, který odpovídá všem jmenovaným výhodám želatinových preparátů oproti HES, tedy shodnou dobu nástupu i trvání účinku a riziko alergické reakce je na shodné úrovni jako HES 130.
 

 

 

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče