Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

1. Listopad 2008

Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl

První kurz „Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl“ ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ve spolupráci s Aesculap Akademií se uskutečnil 24. září 2008.

Zahájení se v krásné Charvátově síni ujala hlavní sestra Anna Chrzová.

Samotná výuka odstartovala tématem Anatomie a fyziologie žilního řečiště ve vztahu k periferní žilní kanylaci. Dále navázala přednáška týkající se právních norem a sesterské dokumentace. Cílem přednášky bylo seznámení se s podmínkami a uznáváním způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a dokumentací. Ačkoli by se na první pohled zdálo, že jsou paragrafy a vyhlášky nezáživné, tato přednáška byla provázena velkou diskuzí. Nebylo na škodu zopakovat si jasný výklad termínů: výkon povolání bez odborného dohledu, pod odborným dohledem a výkon povolání pod přímým vedením. Všichni účastníci si připomněli, že dodržování legislativních norem, předpisů, vyhlášek a právních ustanovení patří k základním povinnostem všech zdravotnických pracovníků.

Kurz dále pokračoval přednáškou, která se věnovala zavedení periferní žilní kanyly a její historii. Je zajímavé si připomenout, že první zmínky o periferní žilní kanylaci sahají až do 17. století. Právě společnost B. Braun uvedla na trh v roce 1962 první umělohmotnou periferní žilní kanylu. Název Braunyla již téměř zlidověl a ještě v dnešní době se používá jako označení pro periferní kanylu obecně. Používání se postupně rozšířilo přes intenzivní péči i na standardní lůžka a zavádění periferní kanyly dnes neodmyslitelně patří ke každodenní ošetřovatelské péči.

Tímto směrem také navázala přednáška o správných postupech ošetřování a praktická část, ve které si každý mohl vyzkoušet aplikaci periferní žilní kanyly na modelu ruky. Tato část byla oživením, jelikož předvést ukázkovou kanylaci před kolegy z oboru nemusí být vždy jednoduché. Všichni účastníci však nakonec zvládli i tuto zkoušku.

Periferní žilní kanyla zavedená na modelu ruky

Periferní žilní kanyla zavedená na modelu ruky

Zajímavostí byla přednáška Periferní žilní kanylace v neonatologii a pediatrii. Kromě postupu kanylace u novorozenců zazněly i další možnosti přístupů v neonatologii a zvláštnosti tohoto výkonu u dětí a nezralých jedinců. Tato problematika není na kurzech často zmiňována a pro většinu účastníků je možností, jak se dovědět speciality z tohoto oboru.

Pokračovalo se tématem komplikací a jejich řešení při zavádění periferní žilní kanyly a výběrem správné a bezpečné periferní žilní kanyly. Bezpečnost je v tomto ohledu nedílnou součástí správné kanylace a nesmí být opomíjená. Existuje totiž velké riziko možnosti bodného poranění ošetřovatelského personálu použitou jehlou. Téměř 20 % všech bodných poranění jehlou se odehraje během venepunkce nebo žilní kanylace. Bodná poranění jsou primárně spojována s nebezpečím přenosu nejen viru hepatitidy B a C a přenosem viru HIV, ale i dalších dvaceti patogenů. Z tohoto důvodu jsou oba tyto výkony označeny jako vysoce rizikové. Řešením by mohly být bezpečnostní kanyly Introcan® Safety nebo Vasofix® Safety, které svým automaticky se aktivujícím bezpečnostním prvkem zabraňují bodnému poranění.

Dále navázala přednáška Hygienická opatření vedoucí ke snížení rizika komplikací, kde se řešily předpoklady pro vznik infekce v souvislosti s diagnosticko-terapeutickým a ošetřovatelským postupem, nozokomiální nákazy a zásady při likvidaci ostrých předmětů.

Závěrem zazněla přednáška Dezinfekce a hygiena rukou, včetně praktického nácviku a kontroly správné dezinfekce rukou pod UV lampou. Jak se ukázalo, osvojit si návyky správné dezinfekce není vždy jednoduché, a ačkoli nám mytí a dezinfekce rukou připadají jako rutinní záležitosti, je třeba tomuto tématu věnovat velkou pozornost. Nabyté vědomosti a zkušenosti z kurzu si účastníci prověřili v závěrečném testu. Jelikož je kurz Správné postupy pro zavádění a ošetřování periferních žilních katétrů zařazen do celoživotního vzdělávání sester, každý z účastníků obdržel certifikát s příslušným počtem bodů.

Klára Dvořáková

Čtěte také

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie