Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

23. Listopad 2009

První neuroendoskopický kurz hostil slovenské a polské chirurgy

Ve dnech 25. - 26. června tohoto roku se konal historicky první neuroendoskopický kurz na území naší republiky, určený zejména pro pracoviště, která se začínají seznamovat
s výhodami neuroendoskopu a jeho použitím coby moderním trendem v neurochirurgii.

Kurz byl určen pro neurochirurgy z regionu Střední a Východní Evropy. Tohoto prvního ročníku se zúčastnili posluchači z Polska a Slovenska. Z kapacitních důvodů jsme bohužel museli další zájemce velice neradi odmítat. Organizační záštitu nad touto událostí převzala Aesculap Akade­mie, edukační část a prostory zase připadly Fakultní nemocnici Ostrava a její Neurochirurgické klinice, pod vedením primáře MUDr. Tomáše Palečka, Ph.D.

Hlavním tématem kurzu byla problematika neuroendoskopických operací v komorovém systému mozku, zejména pak ventrikulo­cisternostomie a intraventrikulární tumory. Kurz byl organizačně
roz­členěn do dvou dnů. Po úvodních zahajovacích přednáškách se slova ujal hlavní lektor
MUDr. Radim Lipina, Ph.D., který se chopil teoretické výuky. Jeho přednášky posluchače postupně seznámily s historií vývoje neuroendoskopie až po současné použití a možnosti. Další přednášky lékařů kliniky byly zaměřeny na anatomii mozkových komor a subarachnoidálních prostor, patofyziologie cirkulace mozkomíšního moku, indikace k neuroendoskopickému výkonu a případné komplikace. Nechyběla ani přednáška spíše technická, zaměřená na historii, současnost   a možný pohled do budoucna týkající se nutného přístrojového vybavení a nástrojů.

Po přednáškovém bloku se frek­ventanti a lektoři kurzu přesunuli do laboratoře, kde byly přichystány dvě pracovní stanice k názornému odzkoušení operování na modelech a trenažérech. Stanice frekventanti sami obsluhovali a ovládali, aby byla navozena co nejrealističtější situace na operačním sále. Stanice představovaly neuroendoskopické věže Aesculap, a sice jejich nejmo­dernější verze zastoupená videoře­tězcem s technologií Full-HD. Druhý den kurzu byl věnován názorným operacím, kdy byli frekventanti pozváni na operační sál kliniky ke třem ukázkovým operacím, které prakticky obsáhly teoretickou výuku z předešlého dne na trenažérech a modelech. Po úspěšném závěru následovalo předání učebních materiálů, záznamů proběhlých operací a certi­fikátů pro posluchače kurzu.

Velký zájem o kurz a nutnost z ka­pacitních důvodů odmítat zájemce, a zejména pak velmi kladná odezva od posluchačů tohoto prvního ročníku nás zavazují k organizaci dalšího kurzu, který se ponese
v podobném duchu v bude se konat v druhé polovině tohoto roku.

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory