Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Květen 2012

Poruchy pánevní statiky a urogynekologie 2011 - 6. jihlavská konference

Ve druhé polovině února proběhla v Jihlavě již šestá, a dalo by se říci tradiční, jihlavská konference zabývající se v celé šíři poruchami pánevní statiky u žen.

Záštitu nad touto akcí také tradičně převzali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ing. Jakub Novotný, Ph.D., a ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev.

Po úvodních slovech zaštiťovatelů započal ranní program první přednáškou doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Ve svém sdělení zdůraznil význam porodních poranění jako rizikového faktoru pro následné poruchy pánevní statiky a močové inkontinence u žen. Zevrubně probral pokračující vývoj operačních metod prolapsu pánevních orgánů a stresové močové inkontinence. Informoval posluchače o nových metodách výuky dovedností operačních metod na kadaverech s analýzou efektu. Velmi perspektivní jsou první studie s použitím kmenových buněk. Kriticky zhodnotil pohled na komplikace, který zastávají odborníci z USA z FDA (Food and Drug Administration) a který má dopad na léčbu těchto poruch u žen na ostatních kontinentech. V diskusi navrhl nové cesty založené na spolupráci pracovišť, kdy bude kontrolována správnost projektu. V České republice existují perspektivní pracoviště, která se svými výsledky vyrovnají světovým pracovištím.

Ve své přednášce Komplikace urogynekologické operativy analyzoval prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně známé i méně známé komplikace urogynekologické operativy. Tyto klasifikoval na pooperační, charakteristické zejména krvácením a perforací sousedících orgánů, a pooperační (vzniklé 48 hodin až 6 měsíců po operaci), mezi ně patří tvorba hematomů, infekce dolních močových cest, infekce implantátu, mikční dysfunkce, zejména retence moči, a dále především protruze implantátu. Možnosti snížení komplikací po těchto operacích vidí jak v aplikaci šetrnějších materiálů, snižování invazivity výkonů, důsledném, dostatečném a standardizovaném tréninku pánevních chirurgů, centralizaci pánevní operativy a vytvoření národního, lépe mezinárodního registru výkonů a komplikací.

Do oblasti filmu nás přenesla audiovizuální přednáška prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na svých videích exaktně prezentoval provedení poševních plastik při defektu všech tří kompartmentů. Vyzvedl zejména třístupňovou plastiku uretry v operaci dle Burnett-Macků.

Doc. MUDr. Miloslav Mašata, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK ve své přednášce hovořil o využití dvourozměrného ultrazvukového vyšetření při monitorování výsledků operační léčby stresové inkontinence moči. Přednosti tohoto vyšetření spočívají v minimální zátěži pacientky, která není vystavena rentgenovému záření. Zobrazení orgánů malé pánve je dynamické a je možné ho často opakovat. Možnosti použití ultrazvuku v běžné urologické praxi jsou jak perineální, tak introitální, transvaginální a transabdominální. Těmito přístupy je možno vizualizovat sestup hrdla močového měchýře, postmikční reziduum, interkurentní pánevní patologie v oblasti dělohy a adnex, abnormality močového měchýře, jako je nádor nebo cizí těleso, abnormality uretry (divertikly), pooperační vyšetření (uložení a mobilita hrdla močového měchýře), uložení síťky, pásky nebo implantáty a defekty pánevního dna.

As. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D., ze stejného pracoviště jako dva předchozí řečníci polemizoval s posluchači, zdali je čtyřrozměrný ultrazvuk hračka nebo nezbytnost. Práce s využitím tohoto ultrazvuku byly poprvé publikovány v roce 2004. Jde o levnou metodiku s vysokou compliance a díky své jednoduchosti s velmi dobrým potenciálem rozšíření. Můžeme konstatovat, že tato metoda se již posunula ze stadia experimentu do klinické praxe.

Po velmi dobrém obědě formou bufetu, připraveném učni kulinářského umění z jihlavského učiliště, následoval odpolední program. Jako první se ujal slova MUDr. Lukáš Horčička z Urogynekologické ambulance GONA v Praze přednáškou nazvanou Den urogynekologa. V ní popsal svůj pracovní den od ranní mikce po večerní usínání. Velmi vtipným způsobem pojednal o diagnostice a konzervativní i operační léčbě při ženské močové inkontinenci.

Přednosta krajského Gynekologicko-porodnického oddělení ze Zlína prim. MUDr. Zdeněk Adamík, CSc., informoval účastníky o výsledcích své práce při porovnání volné síťky se závěsnou u defektů pánevního dna. Metoda volných sítí se sekundárním závěsem má velmi dobrý efekt u korekcí defektu pánevního dna. Miniinvazivita výkonu udává směr pro další postup s použitím implantátů. Jde o předstupeň dalšího vývoje biodegradovatelných sítí.

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D., z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze zhodnotil změny levátorů po císařském řezu. Zatímco po plánovaném císařském řezu jsou levátory intaktní, po akutním císařském řezu je jejich stav obdobný jako po vaginálním porodu.

Jediná přednášející něžného pohlaví MUDr. Marie Huvarová z Eurogynu Brno pohovořila o předoperačním a pooperačním managementu descensů. Zdůraznila nutnost komplexnosti léčby, a to včetně použití fyzioterapie, která hraje velmi významnou roli jak v předoperačním, tak v pooperačním období. Poukázala také na výplachy pochvy po operaci descensu, lokální dlouhodobou aplikaci estrogenů, minimální osmitýdenní klidový režim u implantátů a léčbu enzymoterapií.

Tradičně vtipnou přednášku přednesl jediný přednášející urolog této konference doc. MUDr. František Záťura, CSc., z Laboratoře diagnostiky pánevního dna z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Systematicky probral všechny současné eventuality diagnostiky inkontinence moči a stolice u ženy. Důraz kladl na možnosti integrované diagnostiky při kombinaci urodynamiky a ultrasonografie.

V závěrečné přednášce informoval MUDr. Radek Fiker z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava o tom, co se v roce 2011 odehrálo v oblasti urogynekologie v Jihlavě. Během této doby zůstal počet zavedení pásek standardní - v posledních letech je to okolo 50 zavedení ročně. V tomto roce byly do klinické praxe zavedeny implantace Nazca sítěk, a to v léčbě defektů všech tří kompartmentů. Dosavadní výsledky se nijak neodlišují od velkých urogynekologických pracovišť v České republice.

Letošní jihlavské akce se zúčastnil rekordní počet 98 účastníků. Konference se konala ve velmi příjemných prostorách Konferenční místnosti Krajského centra VZP Kraje Vysočina, které je situováno v šestém poschodí nádherné budovy, odkud je krásný výhled do kraje. Byl jsem velice rád, že nikdo z oslovených řečníků pozvání neodmítl. Vzhledem k zastoupení špičkových českých urogynekologů byla úroveň této akce velmi vysoká, což při kuloárních debatách konstatovali sami účastníci. Po závěrečném poděkování jsem všechny zájemce o urogynekologii pozval na další, již 7. jihlavskou konferenci, která se bude tradičně konat v příštím roce třetí čtvrtek v únoru, tzn. 21. února 2013.

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Nemocnice Jihlava

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory