Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

5. Červen 2012

Onkologická onemocnění prizmatem ošetřovatelské péče

Aesculap Akademie vyškolila v loňském roce díky podpoře MZ ČR a Evropské unie přes 11 tisíc zdravotníků. V Praze v Lékařském domě proběhla dne 5. dubna další z konferencí, která se zabývala péčí o onkologického pacienta.

 

Konferenci uspořádala Aesculap Akademie pod záštitou České asociace sester (ČAS) v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky a v koordinaci s IPVZ. Akci moderovala předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS Mgr. Dagmar Škochová, MBA . Za Aesculap Akademii se zúčastnil její manažer RNDr. Martin Kalina, Ph.D., a odborný garant Bc. Tomáš Kovrzek.

Nový typ sestry - studijní sestra

Do odborné problematiky onkologie uvedla přítomné Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová, vrchní sestra z I. interní kliniky - kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V tematicky široce pojaté přednášce zdůraznila fakt, že v dnešní době nabývají na významu finanční aspekty léčby. V Česku se za posledních několik let konstituovala pracoviště - onkologická centra trojího typu: pro léčbu solidních nádorů, hematoonkologická centra a dvě dětská onkologická centra. Na těchto pracovištích se soustřeďuje špičková technologie, používají nejmodernější metody léčby, včetně toho, že je zde vysoká účast pacientů v klinických studiích. To dává příležitost sestrám k realizaci v novém oboru. Zkušené onkologické sestry s vysokoškolským vzděláním pracují jako koordinátorky těchto klinických studií a po zahraničním vzoru jsou nazývány „studijními sestrami“ (study nurses).

Typickým onkologickým pacientem se stomií je senior

Onkologická péče u pacientů v pozdním věku, inkontinence, péče o rány, stomie - tak zněl název přednášky Mgr. Veroniky Zachové z VFN. Uvedla, že ve věku nad 65 let přibývá onkologických onemocnění, a proto je typickým pacientem stomasestry senior. Tato skutečnost je pro vzdělání určující. V pozdním věku je obvyklá komorbidita a většinou malnutrice. Vedle psychologické problematiky (opuštěnost, vysoký věk) je třeba pamatovat na problémy spojené s obezitou, která je u vyšších věkových skupin častá (pacient si na stomii nevidí, má kožní řasy), se zrakem, citlivostí pokožky (kůže je tenká, křehká, šupinatá atd.), sluchem apod. U těchto pacientů je proto na prvním místě individuální přístup.

Maligní nádory u dětí - po úrazech na druhém místě mezi příčinami úmrtí

O specifikách léčby v dětské onkologii a nejčastějších onkologických onemocněních v dětském věku hovořila vrchní sestra dětské onkologické kliniky FN v Motole Jitka Wintnerová. Uvedla, že nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku je leukémie, která tvoří až polovinu všech případů dětských maligních nádorů.

V každé sestře je kus psychologa

O komplikacích v sexuálních vztazích onkologických pacientů hovořila psycholožka z VFN PhDr. Laura Janáčková, CSc. Na závěr poděkovala sestrám, které se o tyto pacienty starají, a uvedla, že vlastně každá sestra musí vykonávat také práci psychologa. Lidský přístup je v jejich práci velmi důležitý.

Pozor na kompetence!

O zákoně o zdravotních službách, který je v platnosti od 1. dubna tohoto roku, hovořil JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Centra zdravotního práva Právnické fakulty UK. Zákon komplexně právně upravuje vztah mezi poskytovatelem péče a pacientem a jeho součástí je i významný dokument o právech pacientů. Obšírně se však zabývá i právy zdravotníků. Velký důraz pak klade na problematiku kompetencí. Přednášející velmi důrazně upozornil, aby sestry v žádném případě nevykonávaly výkony, ke kterým nemají odbornou způsobilost. Takové jednání je nyní výrazně protiprávní a je přísně postihováno. P. Šustek v této souvislosti doporučil přečíst si zvláště paragrafy 28-50 zákona, kde jsou všechny situace, které mohou v praxi nastat, podrobně a srozumitelně popsány (office@aksu.cz).

V závěru pak ještě upozornil na to, že znalecký posudek na sestru může pro účely jednání soudu napsat pouze sestra-soudní znalec, kterých je v České republice v současné době šest.

Dalšími tématy konference byly nutriční péče o onkologicky nemocné, výhody implantabilních portů a zkušenost s nimi a vše o spánku.

Autor: PhDr. Jarmila Škubová, šéfredaktorka Florence
Zdroj: Florence č. 6/2012. Článek je korigovaný a redigovaný.

PhDr. Jarmila Škubová
šéfredaktorka Florence

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory