Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Listopad 2014

Multicentrické uživatelské hodnocení stomické pomůcky Flexima® Active

V České a Slovenské republice v důsledku chirurgických intervencí na zažívacím traktu každoročně vzrůstá počet pacientů s nově vytvořenou stomií. V průměru každá druhá operace na střevě, častěji tlustém, končí stomií. Nejčastější příčinou je kolorektální karcinom. Stomie zvyšují nároky na ošetřovatelskou péči, zejména na výběr správné pomůcky a péči o její okolí. Současně se zvyšují nároky pacientů na uživatelský komfort.

Autoři referují výsledky multicentrického uživatelského hodnocení jednodílné stomické pomůcky u nově operovaných pacientů s kolostomií a ileostomií. Celková doba sledování byla u každého pacienta šest měsíců. Hodnocení byla prováděna po první aplikaci pomůcky a dále po třech a šesti měsících jejího užívání. Na studii se podílelo celkem šest pracovišť v České a Slovenské republice a byla schválena jednotlivými etickými komisemi. Cílem bylo dlouhodobé sledování spokojenosti uživatelů jednodílných stomických sáčků Flexima® Active a zjištění důvodů případné změny spokojenosti. Hlavní důraz byl kladen na hodnocení peristomální oblasti po aplikaci a při výměnách pomůcky.  Do studie bylo zařazeno celkem 57 pacientů, 42 kolostomiků a 15 ileostomiků průměrného věku 61,5 let.

Výsledky: kožní dráždění bylo prokázáno pouze u tří ileostomiků, v celé sestavě se vážnější kožní projevy nevyskytly. Celkem 72 % nově operovaných pacientů se rozhodlo pomůcku používat déle než šest měsíců a 98 % z těchto pacientů celkově hodnotilo pomůcku velmi dobře nebo dobře.

 

Materiál a metodika

V období od září 2013 do června 2014 bylo hodnoceno celkem 57 pacientů. Studie se účastnilo celkem šest pracovišť v České a Slovenské republice. Zdravotnický prostředek I. třídy Flexima® Active označený CE značkou byl použit v souladu s návodem k použití výrobce. Do hodnocení byli zařazeni pacienti s nově vytvořenou stomií dle těchto kritérií:

 

Pro zařazení:

1. Potenciální účastník má vytvořenou stomii (kolostomii, ileostomii) a je před výběrem vhodné stomické pomůcky.

2. Potenciální účastník má zájem používat pomůcku Flexima® Active (měl možnost si ji vyzkoušet) a je ochoten vyhovět pravidlům hodnocení, tj. zhodnotit pomůcku v souladu s plánem hodnocení, dostavit se na kontrolní návštěvy (pokud budou požadovány), případně zodpovědět telefonické dotazy.

3. Potenciálnímu účastníkovi je více než osmnáct let.

 

Pro nezařazení:

1. U pacienta existuje riziko, že nebude schopen vyhovět pravidlům hodnocení z důvodů, které přímo nesouvisejí s jeho/její stomií (např. terminální stadium onemocnění).

 

Hodnotící návštěvy byly vstupní, po třech a po šesti měsících:

1. Pacient se stoma sestrou: snadnost aplikace pomůcky, okamžitá přilnavost lepicí plochy, schopnost přizpůsobit se tvaru a okolí stomie, komfort při nošení, diskrétnost, bezpečnost (výskyt podtékání a úniku střevního obsahu), účinnost filtru, snadnost sejmutí pomůcky, výskyt zbytků lepidla po sejmutí pomůcky, vliv na kůži v okolí stomie; celkové hodnocení

2. Stoma sestra: barevné změny kůže v okolí stomie, podráždění nebo eroze v místě aplikace pomůcky, bolest

3. Dermatolog (v případě vážnějšího postižení kůže): diagnóza postižení, určení léčebného a ošetřovatelského postupu k úpravě kožního postižení

Účastníci měli možnost se kdykoliv v průběhu hodnocení rozhodnout pro jiný typ pomůcky.

 

Sestava:

Celkem zařazeno: 57 pacientů

  Pohlaví: 26 žen / 31 mužů

  Průměrný věk: 61,5

 
Typ stomie: levostranná kolostomie: 34, transversostomie nebo pravostranná: 8, ileo: 15

 
Konzistence stolice: formovaná: 22, pastózní: 10, řídká: 23, velmi řídká: 2

 
Flexima®Active produkty: uzavřené sáčky: 70 % (40), Roll’Up výpustné sáčky: 30 % (17)

        

Výsledky:

 

Odstoupilo: 16 z 57 (28 %)

V období od vstupního hodnocení do tří měsíců odstoupilo devět pacientů a v dalším období od tří do šesti měsíců odstoupilo sedm pacientů.  
           

Důvody odstoupení:
2× dočasná stomie, 1× reoperace a změna typu pomůcky
3× lehké kožní projevy (iritace) – ileostomie
3× problém s přiložením (podložka příliš měkká)
2× problém se sejmutím pomůcky
2× vyzkoušena jiná pomůcka a přestup na ni
1× nedohledán
2× nedokončená dokumentace bez vysvětlení

 

Diskuse

Základním požadavkem na vlastností lepicí plochy stomické pomůcky je – při splnění všech bezpečnostních prvků – chránit okolí stomie před zatékáním střevního obsahu. Pomůcky s obsahem složek ochrany kožního krytu mohou ještě více přispět ke zlepšení stavu peristomální oblasti z uživatelského hlediska – zlepšit poddajnost a zvýšit komfort při nošení. Pomůcka Flexima® Active byla vytvořena tak, aby zvyšovala uživatelský komfort při zachování všech rysů bezpečné pomůcky. Nové složení lepicí plochy zlepšuje její poddajnost a současně ještě více působí jako ochrana kůže v okolí stomie. Výsledky této studie to potvrzují.

V literatuře jsou zaznamenány případy kožních projevů v peristomální oblasti, nejčastěji se jedná o přechodné projevy iritace kůže či alergické reakce. Závažné kožní projevy se při správné péči o okolí stomie vyskytují zřídka.1–3 V naší sestavě se takové projevy nevyskytly. Hlavní úlohu v ošetřovatelské péči o pacienta se stomií má edukovaná stomická sestra, která má být schopna posoudit závažnost kožních projevů.

 

Závěr

Souhrnně lze zhodnotit, že aplikace pomůcky Flexima® Active je snadná, pomůcka je poddajná,  uživatelský komfort včetně diskrétnosti vysoký. Celkově bylo spokojeno více kolostomiků než ileostomiků. U tří ileostomiků byly v časném pooperačním období zaznamenány lehké kožní iritace. Nebyly zaznamenány žádné vážnější kožní projevy.

Celkem 72 % nově operovaných pacientů se rozhodlo používat pomůcku déle než šest měsíců, 98 % z nich celkově hodnotilo pomůcku velmi dobře nebo dobře.

 

Autoři:
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol,
MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., obchodní a marketingový manažer divize OPM společnosti B. Braun Medical

Koordinátor studie:
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., Chirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol

Spolupracující:
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Chirurgická klinika, ÚVN Praha,
MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, Klinika transplantační chirurgie, IKEM,
MUDr. Julius Örhalmi, Ph.D., prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., Chirurgická klinika, FN H. Králové,
MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D., Chirurgické oddělení, Nemocnice N. Jičín,
doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D., Chirurgická klinika, FN Nitra

 

Literatura:

1. Marquis P., Marrel A., Jambon B. Quality of life in patients with stomas: the Montreux study. Ostomy Wound Manage. 2003; 49(2):48–55.
2. Rolstad B. S., Erwin-Toth P. L. Peristomal skin complications: prevention and management. Ostomy Wound Manage. 2004; 50 (9):68–77.
3. Lyon C. C., Beck M. H. Dermatological problems in stoma patients.
Br J Dermatol. 1999;140:536.

redakce Braunovin

Čtěte také

Jako nosné téma při příležitosti Světového dne hygieny rukou, připadajícího na den 5. května, byla vybrána problematika rezistence a edukace.  
Skupina B Braun ve spolupráci s vybranými pracovišti připravuje on-line školení.

17.05.2017
Lidé a společnost

„Budeme vám muset udělat stomii neboli umělý vývod na střevě“ – pokud pacient uslyší od lékaře tuto větu, zatají se mu aspoň na chvíli dech. Při založení stomie nastávají v životě jedince velké změny, které je zapotřebí včasně odhalit, umět je pojmenovat a pracovat na nich. Péče o pacienty se stomií je velice specifická a ke každému musí být volen individuální přístup. Nejde pouze o to, zda pacient zvládne péči o vývod, ale jak se postaví k celému svému budoucímu životu. Právě pro zvládnutí „nového“ začátku je vzdělávání pacientů potřebné.

06.06.2019
Stomie

Rok 2018 byl bezesporu tím nejtěžším, jaký Nikola (23), studentka pražské Vysoké školy ekonomické, dosud zažila. Opakující se zdánlivě šťastné konce, namísto kterých přicházely další a další komplikace… Život s chronickým onemocněním není vůbec lehká věc. Tím spíš, když se rozhodne vám do života radikálně zasáhnout. A jak sama Nikola říká, měla jsem „tu čest“ zažít tak trochu jiný život ve dvou.

23.05.2019
Stomie