Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3. Říjen 2013

Koncentrované elektrolyty - FN Ostrava dbá na neustálé zvyšování bezpečí pacientů

Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů je vysoce rizikové a v mnoha studiích (USA, Kanada) jsou uváděny případy neúmyslného podání koncentrovaného KCl, které vedly k úmrtí pacienta.

 

Proto se tímto zabývala i Světová zdravotnická organizace ve spolupráci s Joint Commission International (JCI) a v květnu 2007 vydala Patient Safety Solutions zaměřené právě na zvýšení bezpečnosti při nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů. Následně s vydáním tohoto doporučení rovněž JCI zapracovala do třetího vydání mezinárodních standardů pro nemocnice novou kapitolu International Patient Safety Goals (Mezinárodní bezpečnostní cíle), která obsahuje i standard věnující se zvýšení bezpečnosti při nakládání s léky s vyšší mírou rizika. Z pohledu tohoto standardu musí zdravotnické zařízení řešit bezpečné nakládání s vysoce koncentrovanými elektrolyty KCl a NaCl (zejména 7,45% KCl a 10% NaCl). Třetí revize standardů byla účinná od roku 2008.

 

FN Ostrava má mezinárodní akreditaci JCI

Fakultní nemocnice Ostrava se připravovala k získání mezinárodní akreditace v letech 2008-2010, a tudíž se musela již tehdy věnovat i problematice nakládání s vysoce koncentrovanými elektrolyty. Tehdy bylo hlavním řešením zavedení opatření pro uchovávání léků s vyšší mírou rizika zcela odděleně od ostatních léků a zavedení postupu pro omezení uchovávání těchto elektrolytů na pracovištích.

nízcekoncentrované roztoky kália, tzv premixyVe Fakultní nemocnici Ostrava se tímto zabývá Pracovní skupina pro nakládání s léčivými přípravky, která posuzuje požadavky klinických pracovišť na uchovávání léků s vyšší mírou rizika, a to především z pohledu klinické opodstatněnosti. V pracovní skupině jsou zastoupeni lékaři, farmaceuté, sestry i zaměstnanci Oddělení řízení kvality. Standardizace postupů v této oblasti byla samozřejmou součástí tohoto procesu.

V květnu 2011 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle, které vycházely z doporučení Světové zdravotnické organizace a samozřejmě byly upraveny na podmínky České republiky. Z tohoto důvodu byla skupina léků s vyšší mírou rizika rozšířena ještě o inzulíny a neředěné hepariny. Protože plnění Resortních bezpečnostních cílů bylo pro přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR závazné, byl ve Fakultní nemocnici Ostrava rozšířen standardní postup pouze ve smyslu rozšíření skupiny léků s vyšší mírou rizika, neboť pravidla zavedená již z důvodu přípravy k mezinárodní akreditaci JCI byla obecně použitelná na jakýkoli léčivý přípravek.

FN Ostrava proces dále inovuje ke zvýšení bezpečnosti, a to nejen stálou snahou o maximální eliminaci těchto léků z oddělení, ale i dodatečným značením při expedici z lékárny FN Ostrava na jednotlivá oddělení a náhradou za komerčně dostupné premixy. V dnešní době je navíc výhodou, že existují již i v České republice registrované hotové premixy, např. u KCl od B. Braun: 10 nebo 20 mmol KCl v 500 ml 0,9% NaCl; 10 nebo 20 mmol KCl v 500 ml 5% glukózy. V červnu 2013 proběhl ve Fakultní nemocnici Ostrava úspěšně reakreditační externí audit JCI, který potvrdil, že FN Ostrava v maximální míře dbá na neustálé zvyšování bezpečí pacientů, a to nejen v oblasti nakládání s koncentrovanými elektrolyty.

Zkráceny souhrné údaje o přípravcích:

Kaliumchlorid 7,45% B. Braun
Kaliumchlorid / glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun
Kaliumchlorid / natriumchlorid 0,15% (0,3%) + 0,9% B. Braun

 

Nezamýšlené podání vysoce koncentrovaného elektrolytu může mít fatální následky

I v rámci národního systému hlášení nežádoucích událostí byla nahlášena nežádoucí událost při podání koncentrovaného roztoku KCl vedoucí k úmrtí pacienta. Tím se jen potvrzuje, jak důležité je snažit se zavést takové postupy, aby k opakování těchto událostí nedocházelo. Na základě této události bylo rovněž Ministerstvem zdravotnictví ČR vydáno „Doporučení pro bezpečnou praxi 2012/1“, které se týká nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů. Ať už se jedná o toto národní doporučení nebo doporučení uvedená Světovou zdravotnickou organizací v rámci Patient Safety Solution 5/2007 nebo v rámci standardů JCI pro nemocnice, všude se jako nejbezpečnější opatření prolíná eliminace vysoce koncentrovaných elektrolytů ze standardních stanic, a to buď jejich náhradou za komerčně dostupné hotové premixy, nebo jejich centrálním ředěním v lékárně.

Ing. Patrik Kapias
FN Ostrava

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče