Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

4. Listopad 2014

Dostává se dialyzovaným pacientům vždy stejné péče?

V České republice pokračuje trend přesunu části zdravotní péče do soukromého sektoru. Jejím nejvýznamnějším soukromým poskytovatelem ve středoevropském regionu je skupina společností AGEL. Naproti tomu společnost B. Braun Avitum se ve svých 32 střediscích v České republice a na Slovensku soustřeďuje především na péči o pacienty s nefrologickým onemocněním a o chronicky dialyzované.

Obě společnosti spojují nejen obchodní vazby, ale také spolupráce při poskytování zdravotní péče chronickým i akutně dialyzovaným pacientům, a také při tzv. prázdninových dialýzách pacientů.

Pro širokou i odbornou veřejnost logicky vyvstávají otázky, zdali se dialyzovaným pacientům léčeným v soukromých zařízeních dostává stejné nebo lepší kvality péče než v tzv. státních zařízeních, nebo dokonce na špičkových pracovištích ve fakultních nemocnicích. Aspekty posuzování kvality lékařské péče a výměny praktických zkušeností se zabývali lékaři z obou společností na společném pracovním sympoziu. Stalo se tak v rámci letošního celofiremního sympozia AGEL v Olomouci na „prvním pracovním setkání lékařů dialyzačních středisek AGEL a B. Braun Avitum.“

Lékaři diskutovali parametry dialyzační péče

Záštitu nad akcí za stranu AGEL převzala MUDr. Jana Zahálková, Ph.D., garantka oboru nefrologie a primářka dialyzačního střediska ve Šternberku, která se ve své přednášce zaměřila na měřitelné hodnoty i subjektivní hlediska hodnocení kvality dialyzační péče. Sympoziu spolupředsedal MUDr. Roman Kantor, člen lékařské rady B. Braun Avitum odpovědný za moravská a slezská dialyzační střediska B. Braun Avitum. Ve své prezentaci představil podrobnosti systému hodnocení kvality lékařské péče, systém sběru dat, vyhodnocování jednotlivých parametrů a na konkrétních ukazatelích demonstroval vliv na zlepšení kvality jednotlivých středisek B. Braun Avitum. Předvedl praktické srovnání kvalitativních parametrů nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni B. Braun Avitum. Třetím přednášejícím byl MUDr. Petr Hartl, primář dialyzačního střediska Praha – Černý Most, který na konkrétním případu demonstroval zlepšení parametrů počtu výskytu hypotenzních příhod s použitím technologie bioLogic RR Comfort.

Lékaři obou společností se shodli na tom, že bez funkčního systému sběru dat, jejich pravidelného hodnocení a porovnávání nelze kvalitu lékařské péče objektivně hodnotit. Přestože čísla nejsou dogmatem, pro měření kvality zdravotní péče je vhodné vybírat z těch parametrů, které dlouhodobě sledují a vyhodnocují mezinárodní nefrologické instituce (např. v Evropě ERA-EDTA). Data bude potřeba pravidelně sbírat, analyzovat a porovnávat s doporučenými standardy. Mezi nejdůležitější subjektivní kritéria kvality lze zařadit to, jak hodnotí péči zdravotníků sám pacient, protože ten tvoří středobod veškeré jejich péče.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum

Čtěte také

Úspěšně dokončena - svým pacientům tak nabízíme širší pokrytí dialýz v rámci České a Slovenské republiky

12.01.2018
Aktuality z B. Braun

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika

Jaká jsou specifika dialyzovaného pacienta? Jak rozpoznat nefrologické onemocnění? Tyto a další otázky zodpoví praktickým lékařům seminář Aesculap Akademie u příležitosti dne otevřených dveří na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Olomouci.

07.04.2016
Aesculap Akademie