Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

28. Srpen 2018

Cyto-Set® - uzavřený systém, který chrání před expozicí cytostatik

Cytostatika jsou látky s cytostatickým či cytotoxickým účinkem a jsou pacientům podávána v rámci chemoterapie. Mechanismus účinku těchto léčiv spočívá v inhibici proliferace (množení) rychle se dělících buněk nádoru. Velkou nevýhodou chemoterapie ale je, že kromě žádoucího vlivu na buňky nádorové má také nežádoucí vliv na buňky normální.

Jak omezit riziko expozice cytostatikům?

Cytostatika mohou vyvolat hepatotoxicitu, renální toxicitu, kardiotoxicitu, ototoxicitu a růst tkání. U zdravotních sester způsobují vyšší riziko leukemie a chromozomové aberace. Reprodukční toxicita se projevuje vyšší potratovostí, malformací novorozeňat a nižší porodní hmotností.

Úkolem zdravotníků je zajistit, aby během přípravy a transportu léčiv nedošlo k jejich vylití na kůži nebo na jiné povrchy, a předejít inhalaci léku ve formě aerosolu. Cyto-Set® je specializovaná řadu výrobků, jež pomáhají omezit riziko expozice cytostatikům během jejich přípravy a transportu.

 

Cyto-Set®

Kvůli snížení rizika expozice nebezpečným lékům se čím dál tím více dbá na využívání pomůcek, jako jsou uzavřené systémy přepouštění, ochranné rukavice a bezjehlové systémy, jako je právě Cyto-Set. Ten je určen k podání léku pacientovi, který obzvlášť při přípravě léčby cytostatiky vyžaduje komplexní systém zdravotnických prostředků. K nežádoucí absorpci cytostatika totiž nejčastěji dochází prostřednictvím inhalace a kožního kontaktu, v úvahu ale připadá také neúmyslné požití ústy či prostřednictvím rukou a neúmyslná aplikace při poranění jehlou.   

Cyto-Set®  přispívá k zamezení rizik, jako jsou chemická kontaminace, léková a mikrobiologická kontaminace včetně kontaminace částicemi. Použití této soupravy zaručuje bezpečné podání léku pacientovi přímo na místě, s uvážením bezpečného postupu a manipulace před podáním léku, během podání i po něm. Cyto-Set® napomáhá celému procesu svými bezpečnostními charakteristikami, vhodnými zejména pro prostředí onkologických oddělení.

Souprava Cyto-Set® se skládá z hlavního proplachového setu  Cyto-Set® Infusion se třemi či pěti bezjehlovými ventily, který je vhodný ke gravitačnímu podání, a z Cyto-Set® Infusomat® Space také se třemi či pěti bezjehlovými ventily nebo s 0,2μm filtrem pro podání pumpou.

Na hlavní set navazují vedlejší sety, jako jsou Cyto-Set® Mix. Line či  Cyto-SetR Mix s integrovaným infuzním filtrem 0,2 μm. Použijí-li se při přípravě cytostatických léků v lékárně, je možné přispět k ochraně vlastní osoby i svého prostředí. Po připojení na hlavní set vznikne uzavřený systém, který pomáhá snížit riziko expozice cytostatikům.

 

Chraňte se před chemickou kontaminací při přípravě a podání chemoterapie

Cyto-Set® a Cyto-Set®Mix umožňují nejen bezpečnou přípravu, ale také bezpečné podání léku na oddělení. Ke zvýšení efektivity léčby rakovinných onemocnění lze po ukončení ošetření soupravu Cyto-Set® propláchnout a tímto způsobem zajistit, aby pacientovi byla podána skutečně celá předepsaná dávka léku. Tímto se zamezí chybné medikaci a zdravotnický personál také může snadno a pohodlně použitou soupravu zlikvidovat jako jeden celek bez rizika chemické kontaminace. Není nutné provádět žádné rozpojování prvků soupravy.

Cyto-Set® Mix představuje uzavřený systém, a to od přípravy léku v lékárně přes podání léku na oddělení až po likvidaci celého kompletu.

 

Proplachování a integrovaný zpětný ventil snižují riziko lékové inkompatibility:

 • Hrot s filtrem vzduchu s integrovaným zpětným ventilem zamezuje kontaminaci během zavzdušňování.
 • Spojení je velmi pevné. Po napíchnutí zůstává hrot pevně napojen na kontejner, nehrozí riziko nechtěného odpojení.
 • Filtr kapaliny v kapací komůrce s velikostí pórů 15 μm brání kontaminaci částicemi.
 • Hydrofobní, pro bakterie neprostupný uzávěr udržuje systém uzavřený až do jeho připojení k hlavní infuzní lince, nedochází k odkapávání tekutiny – konektor zůstává suchý.
 • Zavřená svorka brání kontaminaci proplachovacího roztoku a snižuje tak riziko lékové inkompatibility.
 • Podle „zacvaknutí“ pozná ošetřující personál bezpečné spojení souprav.

 

Přínosy z hlediska ochrany:

 • Ventil zamezuje odkapávání a expozici léku, brání tak chemické kontaminaci.
 • Efektivní snížení rizika mikrobiologické kontaminace  
 • Z výšená ochrana před mikrobiální kontaminací zajištěná hydrofobním, pro bakterie neprostupným uzávěrem PrimeStop na konektoru na straně pacienta. Uzávěr zajišťuje uzavřenost systému až do okamžiku připojení soupravy.
 • Snadné připojení se sníženou možností kontaminace při nechtěném dotyku.
 • Filtr zavzdušnění, neprostupný pro bakterie, zajišťuje zavzdušnění infuzního roztoku v kontejneru, aniž hrozí riziko kontaminace.
 • Integrované zpětné ventily zaručují bezpečnost systému a významně snižují riziko nechtěného smíchání léků.
 • Filtr částic jako součást kapací komůrky, velikost filtrovaných částic 15 μm, účinně brání přenosu částic z infuzního kontejneru do vlastní infuze.
 • Umožňuje napojení bez použití jehly, eliminuje tak riziko poranění hrotem jehly.
 • Jednotlivé ventily jsou na rampě umístěny v úhlu 90°, celá souprava Cyto-Set® je velmi dobře systematicky uspořádána, riziko chybného podání léku v průběhu ošetření je tak významně sníženo.
 • Všechny hadičky jsou bez obsahu PVC/DEHP, nehrozí žádné riziko expozice DEHP.
Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care

Čtěte také

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.„Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ shrnuje výsledky CYTO projektu PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.

12.11.2018

Zdravotní sestry aplikující cytotoxická léčiva (CL) jsou v práci vystaveny každodenním rizikům vyplývajícím z nebezpečných vlastností těchto látek, jako je například kontaminace pracoviště

03.07.2018