Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

27. Červenec 2016

Bezpečná ochrana s inovovanými jehlami Diacan® Safety

Jedním z nejčastějších rizik ohrožujících zdravotníky jsou poranění ostrými předměty, především pak použitou injekční jehlou. Bezpečnostní mechanismus dialyzačních jehel Diacan® Safety poskytuje ošetřujícímu personálu účinnou ochranu před bodným poraněním a rizikem infekce.

Rada EU v r. 2009 podepsala  Rámcovou dohodu o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.
Směrnice byla do legislativy ČR implementována částečnou novelizací stávající právní úpravy zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zatímco v sousedních státech vznikly samostatné právní dokumenty, u nás jsou jednotlivá práva a povinnosti roztříštěny do desítky předpisů, např. zákoníku práce.
Lze však shrnout, že za zásadní můžeme považovat důraz kladený na povinnosti zaměstnavatelů v oblasti prevence. Zaměstnavatelé jsou např. při vyhodnocení rizika poranění povinni provést změny v praxi a na základě výsledků hodnocení rizik vyloučit používání ostrých předmětů, které nejsou nezbytné, a poskytnout zdravotnické prostředky, jejichž konstrukce zahrnuje ochranné mechanismy zvyšující jejich bezpečnost.

Po ukončení dialýzy je jehla po vytažení z cévy chráněna integrovaným bezpečnostním mechanismem. Eliminuje tím riziko pro uživatele i pro všechny osoby, které se podílejí na její likvidaci.

Shunt a jeho dokonalá funkce jsou základní podmínkou optimálního průběhu dialyzační léčby. Šetrné a správné provedení kanylace je pro pacienta velmi důležité, neboť při dialýzách dochází pravidelně k poranění tkání vpichem a mohou se objevit i kožní problémy.

 

Výhody jehel Diacan® Safety

 • Dobře známá a osvědčená kvalita
 • Snadné používání
  • Integrovaný ochranný mechanismus 
   • aktivuje se v okamžiku vytažení jehly z těla pacienta
   • poskytuje účinnou ochranu před bodným poraněním s akustickou bezpečnostní kontrolou (cvaknutí)
 •       Tvar zkosení hrotu jehly optimálně ovlivňuje proces kanylace
  • dvoufázová geometrie řezu jehel Diacan® Safety
  • očko na špici arteriální jehly umožňuje vtékání krve do jehly z obou stran

 

Situace na hemodialyzačních odděleních

Mnohé nemocnice v České republice a na Slovensku se snaží projít certifikačním procesem nebo už řadu let obhajují získaný prestižní certifikát „Bezpečná nemocnice“. Nejdiskutovanějším problémem je poranění použitou injekční jehlou nebo intravenózní kanylou. Nemocnice proto přešli např. u intravenózních kanyl k jejich bezpečnostní variantě a „safety“ intravenózní kanyly se tak staly běžným a dostupným zdravotnickým prostředkem, který personál používá bez problémů každý den. Zdravotníci tak vnímají používání těchto kanyl jako dostatečnou ochranu před možným bodným poraněním.

Překvapujícím zjištěním ale zůstává fakt, že používání bezpečnostních dialyzačních jehel jako by zatím míjelo pracoviště poskytující hemodialyzační péči, která jsou součástí nejenom tzv. bezpečných nemocnic a která by se měla řídit Směrnicí Rady 2010/32/EU.

Zdravotníci poskytující dialyzační péči jsou přitom v porovnání se zdravotníky na jiných nemocničních odděleních vystaveni např. přibližně pětinásobně vyššímu riziku nakažení hepatitidou B. Její výskyt u hemodialyzovaných pacientů dosahuje více než osmi procent. Práce na dialýze znamená pro zdravotníky nejen vyšší riziko bodného nebo řezného poranění, ale bohužel také vyšší pravděpodobnost kontaktu s infikovanou krví (hepatitida C, HIV atd.).

Zůstat neinformován, nezměnit pracovní návyky ve prospěch zavedení prevence úrazů a poranění nebo nezavést užívání materiálů s bezpečnostními prvky se nemusí vyplatit. Rizika pro zaměstnavatele přitom nejsou nikterak zanedbatelná. V případě, že zaměstnavatel odpovídá za škody vzniklé tím, že zaměstnanec utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku, za bolest a snížené společenské uplatnění a za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodou. V České republice hrozí také zaměstnavateli pokuta až dva miliony korun.

 

Související odkazy:
www.bezpecnostpersonalu.cz

 

Jan Matuška, DiS.
divize B. Braun Avitum

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

V úvodním představení dialyzačního přístroje Dialog iQ jsme zmínili také jeho vylepšený systém pro hemodialyzační ošetření s použitím jedné jehly. Cévní přístup je pro hemodialýzu nesmírně důležitý. Cílem bylo vyvinout technologii, která pomůže pacientům indikovaným pro jednojehlovou dialýzu dosáhnout co možná nejvyšší dialyzační dávky.

20.07.2017
Dialyzační technika