Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Berlínská nemocnice Charité hostila mezinárodní sympozium intervenční kardiologie

Ve dnech 16.-17. listopadu se konal v Berlíně již druhý ročník mezinárodního sympozia DEB (Drug Eluting Balloon - lékový PTCA katetr). Tato akce je v současnosti největším setkáním svého druhu na světě a zúčastňují se jí všichni významní výrobci lékových PTCA katetrů.

 

Nechyběly tak firmy Bard, Biotronik, Medtronic a samozřejmě světový leader v této oblasti firma B. Braun Melsungen AG, pod jejíž záštitou se toto sympozium konalo. Ve starobylém domě „Langebeck-Virchow-Haus“ v bezprostřední blízkosti berlínské nemocnice Charité diskutovali nad problematikou léčivem potažených PTCA katetrů přední odborníci z celého světa.

 

Hlavním tématem bylo využití DEB v koronární i periferní oblasti

Hlavním tématem byl aktuální stav možností využití této zajímavé technologie v koronární i periferní oblasti, zejména jako tzv. „DEB only koncept“, zahrnující procedurální aspekty, doplňující terapii a sociálněekonomické dopady provázející tuto léčbu. V úvodu byl prezentován přehled vývoje technologie lékového potahu angioplastických balonkových katetrů, o němž velmi působivě pojednal prof. J. F. Granada z New Yorku. V zavedených indikacích in-stent restenózy publikoval nová dlouhodobá data prof. Bruno Scheller, přední osobnost a propagátor DEB technologie v Německu. V dalších přednáškách byly zveřejněny zkušenosti z Japonska a Singapuru, neméně podnětná byla i cost-benefit analýza DEB technologie zpracovaná prof. Klausem Bonaventurou, která by jistě mohla zajímat nejenom odborníky zabývající se německým systémem zdravotního pojištění.

 

DES nebo DEB, stent s lékovým katetrem či lékový stent?

Rozvoj moderních radiodiagnostických metod, a zejména optické koherentní tomografie, skýtá nové možnosti výzkumu i pro DEB, a poskytuje tak dosud těžko získatelné informace o endotelizaci stentů a skutečných anatomických poměrech v cílové lézi. Velmi zajímavým tématem bylo srovnání výsledků lékových stentů DES a lékových balonků DEB, kde se potvrzují slibné výsledky v léčbě tepen malých průměrů pomocí prosté balonkové angioplastiky. Dále bylo publikováno užití lékových PTCA katetrů v chronických totálních uzávěrech a v bifurkačních lézích. Předmětem zájmu byl i koncept běžného kovového stentu s lékovým katetrem ve srovnání s lékovým stentem. Cílem je vždy dlouhodobé zprůchodnění cílové tepny s minimalizací průvodních komplikací, mezi které patří především časná a střednědobá trombóza a dlouhodobé užívání antiagregační léčby. Angioplastika provedená lékovým PTCA katetrem může být za určitých podmínek, které byly na sympoziu opakovaně diskutovány, vhodným řešením zejména pro starší pacienty, které čeká v nejbližší budoucnosti chirurgický zákrok spojený s rizikem krvácení.

Závěr sympozia byl věnován dalšímu rozvoji této nadějné technologie a probíhajícím studiím, jako je využití DEB u pacientů s fibrilací síní či vývoj speciálních forem potahovaných PTCA katetrů. Nezbývá než si přát, aby vývoj v této oblasti šel i nadále kupředu a přinesl další nové alternativy léčby pro pacienty s infarktem myokardu.

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory