Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

18. Leden 2017

43. ročník Veithova sympozia očima účastníka

 

Ve dnech 15.–19. 11. 2016 se v New Yorku konal 43. ročník Veithova sympozia. Jedná se o největší světový kongres týkající se cévních onemocnění. Podzimní New York byl poznamenán atmosférou čerstvé prezidentské volby, bezpečnostní opatření v ulicích byla nápadně důkladná a jméno Donalda Trumpa bylo zmiňováno v různých souvislostech na mnoha místech.

 Hlavním organizátorem kongresu je dosud stále aktivní Frank J. Veith, první autor implantovaného stentgraftu ve Spojených státech. Vystupoval jako živě diskutující osmdesátník, jehož temperament a svěží mysl nepřestávají udivovat. Všeobecně chladné prostředí hotelu Hilton v den zahájení sympozia, které celkově nabídlo přes sto odborných sekcí ve třech přednáškových sálech, opravdu ožilo.  V jednotlivých sekcích bylo možné si vyslechnout více než 900 sdělení týkajících se většiny témat pokrývajících problematiku cévních onemocnění. Zahrnovala jak diagnostiku, farmakologickou a konzervativní léčbu, tak i intervenční a chirurgickou léčbu. Čas stanovený na odborný program byl velmi intenzivně využit. Začínalo se již mezi půl sedmou a sedmou hodinou ráno a končilo se mezi pátou a šestou hodinou odpoledne. Již na první přednášce posluchači zaplnili více než polovinu auditoria. Kromě hodinové přestávky na oběd přednášky na sebe plynule navazovaly, občas byla mezi sekcemi jen sedmiminutová přestávka na kávu. Veškerá sdělení měla formu krátkých pětiminutových vystoupení a naprostá většina řečníků, včetně špiček v oboru, časový limit dodržela. Absolutně se nevyskytovala sdělení scholastického typu opakující všem známá fakta a maximum informací bylo mimo jiné možno získat z dialogu „pro a proti“, kdy na dané téma argumentovali proti sobě dva uznávaní odborníci a vše vyústilo v závěrečné hodnocení obecenstvem. Každý blok uzavírala panelová diskuse zúčastněných přednášejících trvající několik minut a dotazy předsedy sekce shrnující danou problematiku.

Jako červená nit se celým programem prolínala snaha o miniinvazivitu řešení většiny cévních onemocnění. Jak řekl jeden z předsedajících, nepamatuje obor, kdy by více invazivní metoda vytěsnila méně invazivní. V rámci bohatého programu nebylo možné navštívit všechna sdělení, nicméně stěžejními tématy se ukázala problematika řešení aortálních výdutí, karotických stenóz, žilní intervence a intervence na dolních končetinách. V oblasti výdutí aorty se stále zdokonaluje endovaskulární přístup (pro elektivní i akutní problematiku) i s následným řešením případných pozdních komplikací. V oblasti karotických stenóz nadále probíhají studie specifikující podskupiny pacientů, kteří profitují z maximální farmakologické, intervenční nebo chirurgické léčby. Stále aktuální je tematika stability plátu a timing intervence. V žilní chirurgii jednoznačně převažuje miniinvazivní řešení chronické žilní insuficience (RFA, Laser, MOCA, ASVAL, CHIVA aj), v hlasování auditoria používalo klasickou operační techniku méně než deset procent účastníků. V intervencích na dolních končetinách je obrovské množství endovaskulárních instrumentárií, jejichž středně- a dlouhodobé výsledky jsou předmětem mnoha studií, nicméně schopnost rekanalizovat tepenný systém při ischemické chorobě dolních končetin se posouvá na samou periferii.

Kromě toho, že na sympoziu zaznělo obrovské množství odborných informací, přidanou hodnotou bylo i několik organizačních poznatků a možnost srovnání s tuzemskými kongresy. Předně je zřejmá naprostá disciplinovanost přednášejících. Soubory pacientů a zákroků, na základě kterých se argumentovalo, byly dostatečné, aby výsledky nebyly metodicky zpochybněny. Diskuse byly naprosto konstruktivní, a i když někdy probíhaly vyostřeně, obešly se bez osobních invektiv. Obsahem sdělení byla fakta a jejich autoři většinou čerpali z poznatků několika posledních let. Většina přednášejících ovládala bezchybně angličtinu a byla schopna diskutovat. Z diskusí byla patrná vysoká odborná úroveň účastníků, kteří znali čerstvé studie, zveřejněné práce a také se orientovali v posledních trendech klinických prací a výzkumu.

redakce Braunovin

Čtěte také

Mladí chirurgovia sa oboznámili s pokročilou technológiou multimodálnej liečby karcinómu kardie a žalúdka. Svoje dvere otvorila mladým chirurgom Klinika onkologickej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného onkologického ústavu v rámci kurzu Aesculap Akadémie

03.04.2015
Chirurgie

Němečtí specialisté z kliniky Ernsta von Bergmanna mají bohaté zkušenosti se strategií použití lékového PTCA katetru bez implantace koronárního stentu, která má pro pacienta řadu výhod.  Své poznatky němečtí odborníci předali v rámci odborné stáže i českým lékařům.

20.02.2015
Cévní chirurgie

Většina současných lékových stentů obsahuje nosič účinné látky polymer, který má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze. Stenty poslední generace jsou bezpolymerové a patří k nim právě Coroflex® ISAR.

05.11.2014
Cévní chirurgie