Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

5. Červen 2012

Onkologická onemocnění prizmatem ošetřovatelské péče

Aesculap Akademie vyškolila v loňském roce díky podpoře MZ ČR a Evropské unie přes 11 tisíc zdravotníků. V Praze v Lékařském domě proběhla dne 5. dubna další z konferencí, která se zabývala péčí o onkologického pacienta.

 

Konferenci uspořádala Aesculap Akademie pod záštitou České asociace sester (ČAS) v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky a v koordinaci s IPVZ. Akci moderovala předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS Mgr. Dagmar Škochová, MBA . Za Aesculap Akademii se zúčastnil její manažer RNDr. Martin Kalina, Ph.D., a odborný garant Bc. Tomáš Kovrzek.

Nový typ sestry - studijní sestra

Do odborné problematiky onkologie uvedla přítomné Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová, vrchní sestra z I. interní kliniky - kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V tematicky široce pojaté přednášce zdůraznila fakt, že v dnešní době nabývají na významu finanční aspekty léčby. V Česku se za posledních několik let konstituovala pracoviště - onkologická centra trojího typu: pro léčbu solidních nádorů, hematoonkologická centra a dvě dětská onkologická centra. Na těchto pracovištích se soustřeďuje špičková technologie, používají nejmodernější metody léčby, včetně toho, že je zde vysoká účast pacientů v klinických studiích. To dává příležitost sestrám k realizaci v novém oboru. Zkušené onkologické sestry s vysokoškolským vzděláním pracují jako koordinátorky těchto klinických studií a po zahraničním vzoru jsou nazývány „studijními sestrami“ (study nurses).

Typickým onkologickým pacientem se stomií je senior

Onkologická péče u pacientů v pozdním věku, inkontinence, péče o rány, stomie - tak zněl název přednášky Mgr. Veroniky Zachové z VFN. Uvedla, že ve věku nad 65 let přibývá onkologických onemocnění, a proto je typickým pacientem stomasestry senior. Tato skutečnost je pro vzdělání určující. V pozdním věku je obvyklá komorbidita a většinou malnutrice. Vedle psychologické problematiky (opuštěnost, vysoký věk) je třeba pamatovat na problémy spojené s obezitou, která je u vyšších věkových skupin častá (pacient si na stomii nevidí, má kožní řasy), se zrakem, citlivostí pokožky (kůže je tenká, křehká, šupinatá atd.), sluchem apod. U těchto pacientů je proto na prvním místě individuální přístup.

Maligní nádory u dětí - po úrazech na druhém místě mezi příčinami úmrtí

O specifikách léčby v dětské onkologii a nejčastějších onkologických onemocněních v dětském věku hovořila vrchní sestra dětské onkologické kliniky FN v Motole Jitka Wintnerová. Uvedla, že nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku je leukémie, která tvoří až polovinu všech případů dětských maligních nádorů.

V každé sestře je kus psychologa

O komplikacích v sexuálních vztazích onkologických pacientů hovořila psycholožka z VFN PhDr. Laura Janáčková, CSc. Na závěr poděkovala sestrám, které se o tyto pacienty starají, a uvedla, že vlastně každá sestra musí vykonávat také práci psychologa. Lidský přístup je v jejich práci velmi důležitý.

Pozor na kompetence!

O zákoně o zdravotních službách, který je v platnosti od 1. dubna tohoto roku, hovořil JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Centra zdravotního práva Právnické fakulty UK. Zákon komplexně právně upravuje vztah mezi poskytovatelem péče a pacientem a jeho součástí je i významný dokument o právech pacientů. Obšírně se však zabývá i právy zdravotníků. Velký důraz pak klade na problematiku kompetencí. Přednášející velmi důrazně upozornil, aby sestry v žádném případě nevykonávaly výkony, ke kterým nemají odbornou způsobilost. Takové jednání je nyní výrazně protiprávní a je přísně postihováno. P. Šustek v této souvislosti doporučil přečíst si zvláště paragrafy 28-50 zákona, kde jsou všechny situace, které mohou v praxi nastat, podrobně a srozumitelně popsány (office@aksu.cz).

V závěru pak ještě upozornil na to, že znalecký posudek na sestru může pro účely jednání soudu napsat pouze sestra-soudní znalec, kterých je v České republice v současné době šest.

Dalšími tématy konference byly nutriční péče o onkologicky nemocné, výhody implantabilních portů a zkušenost s nimi a vše o spánku.

Autor: PhDr. Jarmila Škubová, šéfredaktorka Florence
Zdroj: Florence č. 6/2012. Článek je korigovaný a redigovaný.

PhDr. Jarmila Škubová
šéfredaktorka Florence

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory