Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

13. Leden 2014

Nová chirurgická metoda řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí

pro záchranu aneuryzmatického hemodialyzačního přístupu slaví úspěch. Rozhovor s průkopníky nové metody MUDr. Petrem Balážem, Ph.D., a MUDr. Slavomírem Rokošným.

V roce 2008 byla v časopise Journal of Vascular Access poprvé popsána unikátní metoda záchovné operace aneuryzmatického arteriovenózního zkratu pro hemodialýzu. Tuto metodu vyvinuli cévní chirurgové z Kliniky transplantační a cévní chirurgie v IKEM Praha. Průkopníků nové metody MUDr. Petra Baláže, Ph.D., a MUDr. Slavomíra Rokošného jsem se zeptal, jak to dokázali.

Čím se vaše pracoviště zabývá?

Baláž: Na našem pracovišti se věnujeme hlavně transplantaci nitrobřišních orgánů, komplexně cévní a hepatobiliární chirurgii. Vzhledem k tomu, že se u nás provádí nejvíce transplantací ledvin v České republice jak od mrtvých, tak i od živých dárců, máme i velký počet pacientů s renálním selháním, kteří potřebují hemodialýzu. Řešíme tedy i problematiku cévních přístupů.

Jak jste přišli na toto nové řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí?

Baláž: Nadále platí, že preferenční metodou u pacientů s potřebou cévního přístupu je vytvoření nativní arteriovenózní píštěle/fistule (AVF). I když tyto výkony jsou zatížené menším rizikem než protetické zkraty, jsou komplikace spojené s tímto typem píštěle relativně vysoké. Kromě běžných komplikací, jakými jsou stenóza, trombóza, steal syndrom a hyperfunkce, až u 10-20 procent nativních zkratů vzniká aneuryzmatická dilatace odvodné žíly. Před několika lety bylo metodou volby zrušení takového aneuryzmatem postiženého zkratu a vytvoření nového přístupu. Naše pracoviště zavedlo pro záchranu aneuryz­maticky změněné AVF novou metodu, nazývanou aneuryzmorafie s podporou zevní protézy (ProVena od B. Braun).

Kolik pacientů jste již touto metodou ošetřili?

Rokošný: V současné době máme odoperováno přes 110 pacientů z celé České republiky.

Jak je metoda úspěšná?

Baláž: Podle doposud zpracovaných výsledků, při retrospektivní analýze je primární průchodnost této operace ve dvanácti měsících 79 procent, s infekčními komplikacemi 4,8 procenta.

Můžete stručně popsat princip této metody?

Rokošný: Jedná se o parciální resekci aneuryzmatu odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a u hyperfunkčních zkratů také o redukci anastomózy. Hlavní výhodou tohoto výkonu je zachování nativního zkratu (ProVena je implantována zvenčí) bez přítomnosti aneuryzmatu s normalizací průtoku, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Pro vlastní resekci aneuryzmat jsme vyvinuli nový chirurgický nástroj - svorku - která pomůže aneuryzmaticky změněnou žílu upravit na předem požadovaný průměr. Vlastní ProVena adekvátní velikosti je poté implantována na upravený zkrat, a tím ovlivňuje hemodynamiku, preventivně brání vzniku intimální hyperplazie a brání recidivě další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle.

Tato metoda je ještě relativně nová. V jakých indikacích ji používáte?

Rokošný: Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneurazmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, progrese velikosti aneuryzmatu, bolestivost aneuryzmat při útlaku okolních nervových struktur a steal syndrom.

Kdy takto upravený AV zkrat můžeme použít? Jaké jsou zkušenosti s kanylací během dialýzy?

Baláž: Kanylace během dialýzy je většinou nekomplikovaná a kanylovat lze obvykle za 21-30 dnů, kdy je zcela zhojen kožní kryt po operaci.

Rozšiřuje se metoda i v jiných zemích?

Baláž: Ano, tato metoda byla již zavedena na několika pracovištích ve Francii a začíná se používat v Německu. Během příštího roku bychom ji také rádi pomohli uvést do praxe u kolegů na Slovensku.

Na jakém nejprestižnějším fóru jste tuto metodu prezentovali?

Rokošný: Naše práce byly představeny na mnohých domácích a zahraničních fórech, avšak mezi nejprestižnější určitě patří dva mezinárodní kongresy konané v tomto roce - první byl 8. světový kongres o cévních přístupech, pořádaný společností VAS v Praze, kde náš tým vystoupil s úvodní přednáškou v sekci věnované komplikovaným AVF. V září jsme pak na ESVS kongresu (European Society of Vascular Surgery) v Budapešti představili, jako jediné ústní sdělení z České i Slovenské republiky, kompletní soubor našich pacientů. Naše přednáška byla vybrána z více jak 742 zaslaných abstraktů. V Budapešti jich bylo prezentováno pouze 42.

Zaznamenali jste s aneuryzmorafií ještě nějaký další úspěch?

Baláž: Ano, letos jsme byli oceněni cenou Discovery Awards, která je udělována mladým vědcům do čtyřiceti let za inovativní počin v medicíně v zájmu podpory vědy a výz­kumu.

Jaké máte plány do budoucna?

Rokošný: Momentálně připravujeme první publikaci tohoto druhu pro prestižní časopis EJVES. V příštím roce plánujeme zahájení prospektivní randomizované studie s mezinárodní účastí, kde budeme testovat efekt aneuryzmorafie na snížení kardiologického rizika u pacientů s hyperfunkčním zkratem. Měli bychom také konečně zahájit spolupráci se slovenskými centry a plánujeme dokončit mezinárodní internetový registr pro evidenci pacientů po aneuryzmorafii v Evropě.

Děkuji vám za rozhovor a přeji další úspěchy v propagaci a rozšiřování této nové metody.

Více o aneuryzmorafii s využitím ProVena naleznete na internetových stránkách: www.aneurysmorrhaphy.eu

 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - vaskulární systémy

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory