Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

18. Prosinec 2009

Neuroendoskopický kurz v Ostravě

Neurochirurgie jako samostatný obor chirurgického kmene zažívá s nástupem endoskopických metod bouřlivý rozmach.
Neuroendoskopie je označení pro miniinvazivní neurochirurgické operace využívající kamer s vysokým rozlišením, několik milimetrů širokých tubusů s optickým systémem a pracovním kanálem pro mikronástroje. Tyto vysoce sofistikované operační postupy vyžadují velmi dobré přístrojové vybavení, vysokou erudici operatérů a samozřejmě zkušenosti
s daným druhem výkonů.

Vzhledem k velmi úzké specializaci se neuroendoskopie provádí pouze na klinických pracovištích
a kurzy sloužící k osvojení základních technik jsou pořádány kvůli zmíněné vysoké náročnosti nejen na přístroje pouze ojediněle. Aesculap Akademie má velké zkušenosti s organizací těchto velmi prestižních kurzů na německé půdě, zejména zásluhou již bohužel zesnulého profesora Perneczkého. Velkým úspěchem české neurochirurgie a ostravské  neurochirurgické školy je, že prvním neuroendoskopickým vzdělávacím počinem navýchod od Berlína byl jarní kurz neuroendoskopie pořádaný právě v Ostravě.

Druhý neuroendoskopický kurz v Ostravě

I proto jedním z vrcholů letošního podzimu nejen pro neurochirurgickou divizi, ale i pro Aesculap Akademii, byl již druhý neuroendoskopický kurz, který se 3. a 4. prosince konal v prostorách Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, pod vedením prim. MUDr. Tomáše Palečka, Ph.D., a hlavníholektora MUDr. Radima Lipiny, Ph.D. Byla zvolena osvědčená koncepce kurzu - malá skupina šesti posluchačů-neurochirurgů, aby mezi nimi a přednášejícími mohla probíhat permanentní intenzivní diskuse. Kurz byl koncipován do dvou dnů, které byly doslova nabity problematikou neuroendoskopické operativy komorového systému mozku. První den dopoledne, po slavnostním zahájení, následovaly přednášky rozdělené do dvou bloků. Zahrnovaly komplexně celkovou problematiku daného tématu: anatomii mozkových komor, cirkulaci mozkomíšního moku, jeho tvorbu a absorpci, seznámení s aktuálními operačními přístupy a technikami, názorné kazuistiky, potřebnou přístrojovou techniku, vhodné operační nástroje.

Novinkou tohoto druhého kurzu bylo zapojení dalšího přednášejícího z jiného pracoviště, konkrétně MUDr. Petra Vacka z Neurochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Pro posluchače bylo velmi zajímavé a přínosné sledovat diskuzi zástupců dvou názorových proudů, kdy byly zmíněny rozdílné pohledy na drobné detaily, spojené například s řešením ventrikulocisternostomií.

Aplikace v praxi

Po ukončení přednášek a rychlém obědě následoval přesun do anatomické laboratoře, kde měli frekventanti kurzu možnost si dopoledne získané teoretické znalosti názorně otestovat na předem připravených anatomických preparátech. Mohli si tak v plné míře na vlastní kůži vyzkoušet nástrahy operování neuroendoskopem, ale i takové zdánlivé maličkosti, jako je správné sestavení instrumentária, kontrola jeho funkčnosti a podobně. Na druhý den kurzu byly připraveny dvě operace - dva pacienti, z nichž jeden byl nezralý novorozenec. Vzhledem k tomu, že účastníci kurzu byli osobně přítomni celým operačním výkonům přímo na sále, mohli dostávat veškeré informace: o způsobu navezení pacienta, jeho správném napolohování a zarouškování, tedy o přípravě operačního pole
a souhře celého operačního týmu ostravské neurochirurgické kliniky. Po celou dobu operací samozřejmě probíhala komunikace mezi posluchači a lektory, což jistě přispělo k získání požadovaných a potřebných detailních informací, které nebyly prezentovány v teoretické části.

Závěrem lze pouze konstatovat, že se nám pomyslnou laťku intenzity a kvality kurzu povedlo opět
o nějaký ten kousek posunout směrem nahoru. Současně bychom velmi rádi poděkovali řediteli
FN Ostrava Poruba, MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA, který podpořil tuto významnou vzdělávací aktivitu v rámci středoevropského regionu nejen slovně, ale i pořízením důležité části vybavení, stejně jako našim odborným garantům a lektorům, panu přednostovi prim. Palečkovi a MUDr. Lipinovi za velmi kvalitní přípravu podkladů a osobní nasazení, což bylo účastníky kurzu velice pozitivně hodnoceno. Důkazem toho, že se jedná o velmi podařený počin, jsou již registrovaní zájemci o další kurzy v roce 2010 ze Slovenska, Maďarska i Polska.

Pevně věříme, že se na úspěšný rok 2009 podaří navázat a neuroendoskopický kurz pro rok 2010 zaktualizujeme a připravíme tak, aby byl opět velkým přínosem pro neurochirurgy, kteří se jej zúčastní, stejně jako pro jejich pacienty.

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory