Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Duben 2014

Cui bono? Spolupráce ČSIM, ČSARIM a B. Braun Medical

Redakcí Braunovin jsem byl z pozice předsedy České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP (dále jen ČSIM) požádán o krátký komentář ke spolupráci mezi ČSIM a společností B. Braun Medical.

Měl jsem dvě možnosti - napsat několik formálních, pozitivně laděných, ale v zásadě nic neříkajících frází, nebo se v kontextu položené otázky obecněji zamyslet nad smyslem a riziky spolupráce mezi odbornou lékařskou společností a komerčním subjektem.

Zvolil jsem druhou možnost, mj. i proto, že jsem občas účastníkem debat nad otázkami typu „proč spolupracovat s firmami“, „firemní podpora není vhodná, buďme ,čistí‘ a bez sponzoringu“ apod. (parafrázuji některá vyjádření diskutujících). Zmíněné názory nelze samozřejmě podceňovat či přehlížet, ostatně příklady nekorektního (a primárně k osobnímu prospěchu směřujícího) pojetí firemní podpory i ze strany lékařů existují ve většině zemí na světě. A byly to právě případy porušení vztahu „health care professionals-industry“, které vedly k následnému, a svým způsobem pochopitelnému, kroku státních autorit prakticky v celém vyspělém světě - v podobě z mého pohledu až zbytečně drakonické podoby zákona o reklamě nebo aktivit k takovým zákonům směřujících, viz Sunshine Act v USA. Dopady těchto opatření lze předpokládat - omezení odborných, edukačních a daný obor rozvíjejících aktivit organizovaných profesními spolky.

Ve vztahu lékaře a firmy by měla platit pravidla 

Využívám proto redakčního zadání k formulování mého osobního pohledu na spolupráci lékařů a firem, který samozřejmě determinuje i mé hodnocení spolupráce ČSIM s B. Braun Medical. Zastávám názor, že ve vztahu lékaře a firmy by měla platit stejná pravidla jako v jakémkoliv jiném partnerském vztahu, pokud o něj stojíme a chceme jej udržet. Jsou to čestnost, otevřenost, snaha pochopit druhého, vymezení hranic a nezbytný pocit vzájemné prospěšnosti, protože kde není dlouhodobý pocit symetrie „má dáti-dal“, vztah dříve nebo později zanikne - příkladů z oblasti evoluční biologie a sociologie bychom našli dostatek. Potřebuje mít odborná společnost sponzory pro svou činnost? Při stávající nízké (z pohledu srovnání se zahraničím) výši členských příspěvků
podle mého názoru jednoznačně, chce-li
udržet rozsah, kontinuitu a kvalitu aktivit, které nabízí svým členům, a má-li zájem na rozvoji společnosti / oboru. Ani ČSIM není výjimkou a do doby, než budeme moci financovat všechny naše odborné aktivity jen z peněz členů ČSIM nebo jiného veřejného zdroje, nevidím jinou možnost. Sponzorskou podporu musíme však vždy jasně deklarovat a především úzkostlivě dodržovat hlavní zásadu - sebevyšší či sebevýhodnější podpora pro ČSIM ze strany kohokoliv nemůže být za cenu překročení hranice odborné integrity a názorové nezávislosti. To je hranice, jejíž meze výbor ČSIM vždy pečlivě hledá a hlídá. Na druhou stranu je ale nutno si uvědomit, že podpora ze strany komerčního subjektu je možná pouze tehdy, pokud na ní firma vydělá. Na tento základní princip někdy zapomínáme a je dobré si jej připomínat, pokud o jakoukoliv podporu usilujeme nebo vedeme debatu, jak a zda vůbec se máme angažovat v aktivitách našich sponzorů, jejichž cíl je v konečném důsledku jednoznačný (a je v principu smyslem existence jakéhokoliv komerčního subjektu) - podpora konkrétního produktu. Odborná společnost by podle mého názoru měla využívat svůj odborný potenciál na podporu a pomoc svému partnerovi, přestože hranice mezi účelovou podporou produktu a nezávislým informováním o jeho vlastnostech může být velmi „tenká“. Je ale jenom na nás, jak tuto hranici vymezíme. Stejně ale tak druhá strana má zájem na tom, aby se rozhodla, zda námi vymezená hranice je pro ni ještě smysluplná a zda ČSIM podpoří. Zastánci nulového nebo co nejmenšího sponzoringu se často ptají - lze vůbec zajistit absolutní nezávislost tělesa, které dostává peníze na část své činnosti od někoho, jehož produkty v různé míře ve své praxi používá? A odpovídají „nelze“. Mají pravdu, v absolutním pojetí nikoliv, a vždy bude záviset na konkrétním postoji či chování jedince či skupiny. Spolupráce lékařů a firem z definice svého obsahu rizika korupce (v jejích různých podobách) nese, o tom není pochyb. Ale jako u řady jiných věcí, o tom, zda jsou „dobré“ nebo „špatné“, nerozhoduje podstata věci jako takové, ale jak se s danou věcí nakládá. V kontextu diskutované problematiky ve vztahu k ČSIM jsem přesvědčen, že složení jejího stávajícího výboru, odborný a osobnostní profil jeho členů i způsob přijímání rozhodnutí výboru překročení oné tenké linie, a tedy narušení zmiňované odborné a morální integrity prakticky znemožňují.

Co mohu (a chci) říci ke spolupráci s B. Braun Medical?

Jde o našeho nejvýznamnějšího partnera z pohledu výše sponzoringu, ale nejenom to. Z pohledu předsedy ČSIM, ale i osobního, a po dlouholeté zkušenosti z jednání s řadou komerčních subjektů, musím konstatovat, že firmu B. Braun Medical vnímám jako mimořádně spolehlivého, čestného a předvídatelného partnera ve všech oblastech vzájemné spolupráce. Jako partnera, který je velkorysý, partnera, jenž chápe, kde jsou naše hranice pro angažmá v jeho aktivitách, partnera, který si uvědomuje, že být spojen se „značkou“ ČSIM je symbolem kvality, solidnosti a odborné nezávislosti. Pevně doufám, že cui bono platí ve stejné míře pro obě strany a že vzájemný pocit symetrie mezi ČSIM a B. Braun Medical bude naplňován i nadále.Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda ČSIM (2013-2016), Klinika anesteziologie,
resuscitace a internzivní medicíny FN Hradec Králové

Spolupráce mezi odbornou komunitou, v tomto případě Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, a výrobci zdravotnické techniky a léčiv je nezastupitelná. Společnost B. Braun Medical je naším přednostním a váženým partnerem po dobu více než pět let. Významně přispívá k chodu naší odborné společnosti a napomáhá odborné i společenské úrovni nejvýznamnější každoroční akce - kongresu ČSARIM. Je to spolupráce, které si vážíme a v níž chceme pokračovat. Považujeme ji za
oboustranně výhodnou. Založit organizaci kongresu a běžné fungování naší odborné společnosti jen na členských příspěvcích a registračních poplatcích sice možné je, ale jen za předpokladu významného zvýšení členských příspěvků a nižší úrovně náplně, organizace i průběhu kongresu. Touto cestou jistě jít nechceme. Na druhé straně, dlouhodobá spolupráce umožňuje našemu partnerovi lépe vnímat vývoj oboru a jeho potřeby, bez toho je pokrok ve zdravotnické technice a dostupnosti moderních farmak jen obtížně představitelný. V současnosti se vztahy mezi zdravotníky a představiteli průmyslu ocitají v zorném poli regulatorních orgánů i médií. Samozřejmě, i my musíme mít zájem o transparentnost takového vztahu a otevřeně - kde to je namístě - o možném střetu zájmů mluvit. To však na podstatě jevu nic nemění - spolupráce je pro oba partnery prospěšná a věříme, že bude nadále pokračovat.

Prof. Dr. Karel Cvachovec, CSc,. MBA
předseda ČSARIM (2011-2014)
KARIM UK 2. LF a IPVZ ve FN Motol

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Česká společnost intenzivní medicíny

Čtěte také

Lyžařská sezóna je, včetně té biatlonové, v plném proudu a sportovní výživa patří při zatížení, kterému jsou vystaveni vrcholoví sportovci, k nezbytným doplňkům. V kombinaci s tvrdým tréninkem, důslednou rehabilitací a dalšími podpůrnými prostředky pomáhá sportovcům při dosahování nejvyšších met a získávání medailí. 

27.12.2017
Aktuality z B. Braun

První ročník evropského fotbalového turnaje lékařů a zdravotníků Eurospital se uskutečnil ve Francii už před pětadvaceti lety.  Koncern B. Braun je dlouholetým mezinárodním partnerem této sportovní akce a také patronem ceny Fair Play Cup, kterou každoročně předává nejohleduplnějšímu mužstvu.

15.11.2017
Aktuality z B. Braun

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Plzni je v provozu již 21 let a po deseti letech prošlo už druhou rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 14 milionů korun. Zároveň přichází také s novým modelem komplexní péče o pacienty.

07.11.2017
Aktuality z B. Braun