Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Duben 2014

Cui bono? Spolupráce ČSIM, ČSARIM a B. Braun Medical

Redakcí Braunovin jsem byl z pozice předsedy České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP (dále jen ČSIM) požádán o krátký komentář ke spolupráci mezi ČSIM a společností B. Braun Medical.

Měl jsem dvě možnosti - napsat několik formálních, pozitivně laděných, ale v zásadě nic neříkajících frází, nebo se v kontextu položené otázky obecněji zamyslet nad smyslem a riziky spolupráce mezi odbornou lékařskou společností a komerčním subjektem.

Zvolil jsem druhou možnost, mj. i proto, že jsem občas účastníkem debat nad otázkami typu „proč spolupracovat s firmami“, „firemní podpora není vhodná, buďme ,čistí‘ a bez sponzoringu“ apod. (parafrázuji některá vyjádření diskutujících). Zmíněné názory nelze samozřejmě podceňovat či přehlížet, ostatně příklady nekorektního (a primárně k osobnímu prospěchu směřujícího) pojetí firemní podpory i ze strany lékařů existují ve většině zemí na světě. A byly to právě případy porušení vztahu „health care professionals-industry“, které vedly k následnému, a svým způsobem pochopitelnému, kroku státních autorit prakticky v celém vyspělém světě - v podobě z mého pohledu až zbytečně drakonické podoby zákona o reklamě nebo aktivit k takovým zákonům směřujících, viz Sunshine Act v USA. Dopady těchto opatření lze předpokládat - omezení odborných, edukačních a daný obor rozvíjejících aktivit organizovaných profesními spolky.

Ve vztahu lékaře a firmy by měla platit pravidla 

Využívám proto redakčního zadání k formulování mého osobního pohledu na spolupráci lékařů a firem, který samozřejmě determinuje i mé hodnocení spolupráce ČSIM s B. Braun Medical. Zastávám názor, že ve vztahu lékaře a firmy by měla platit stejná pravidla jako v jakémkoliv jiném partnerském vztahu, pokud o něj stojíme a chceme jej udržet. Jsou to čestnost, otevřenost, snaha pochopit druhého, vymezení hranic a nezbytný pocit vzájemné prospěšnosti, protože kde není dlouhodobý pocit symetrie „má dáti-dal“, vztah dříve nebo později zanikne - příkladů z oblasti evoluční biologie a sociologie bychom našli dostatek. Potřebuje mít odborná společnost sponzory pro svou činnost? Při stávající nízké (z pohledu srovnání se zahraničím) výši členských příspěvků
podle mého názoru jednoznačně, chce-li
udržet rozsah, kontinuitu a kvalitu aktivit, které nabízí svým členům, a má-li zájem na rozvoji společnosti / oboru. Ani ČSIM není výjimkou a do doby, než budeme moci financovat všechny naše odborné aktivity jen z peněz členů ČSIM nebo jiného veřejného zdroje, nevidím jinou možnost. Sponzorskou podporu musíme však vždy jasně deklarovat a především úzkostlivě dodržovat hlavní zásadu - sebevyšší či sebevýhodnější podpora pro ČSIM ze strany kohokoliv nemůže být za cenu překročení hranice odborné integrity a názorové nezávislosti. To je hranice, jejíž meze výbor ČSIM vždy pečlivě hledá a hlídá. Na druhou stranu je ale nutno si uvědomit, že podpora ze strany komerčního subjektu je možná pouze tehdy, pokud na ní firma vydělá. Na tento základní princip někdy zapomínáme a je dobré si jej připomínat, pokud o jakoukoliv podporu usilujeme nebo vedeme debatu, jak a zda vůbec se máme angažovat v aktivitách našich sponzorů, jejichž cíl je v konečném důsledku jednoznačný (a je v principu smyslem existence jakéhokoliv komerčního subjektu) - podpora konkrétního produktu. Odborná společnost by podle mého názoru měla využívat svůj odborný potenciál na podporu a pomoc svému partnerovi, přestože hranice mezi účelovou podporou produktu a nezávislým informováním o jeho vlastnostech může být velmi „tenká“. Je ale jenom na nás, jak tuto hranici vymezíme. Stejně ale tak druhá strana má zájem na tom, aby se rozhodla, zda námi vymezená hranice je pro ni ještě smysluplná a zda ČSIM podpoří. Zastánci nulového nebo co nejmenšího sponzoringu se často ptají - lze vůbec zajistit absolutní nezávislost tělesa, které dostává peníze na část své činnosti od někoho, jehož produkty v různé míře ve své praxi používá? A odpovídají „nelze“. Mají pravdu, v absolutním pojetí nikoliv, a vždy bude záviset na konkrétním postoji či chování jedince či skupiny. Spolupráce lékařů a firem z definice svého obsahu rizika korupce (v jejích různých podobách) nese, o tom není pochyb. Ale jako u řady jiných věcí, o tom, zda jsou „dobré“ nebo „špatné“, nerozhoduje podstata věci jako takové, ale jak se s danou věcí nakládá. V kontextu diskutované problematiky ve vztahu k ČSIM jsem přesvědčen, že složení jejího stávajícího výboru, odborný a osobnostní profil jeho členů i způsob přijímání rozhodnutí výboru překročení oné tenké linie, a tedy narušení zmiňované odborné a morální integrity prakticky znemožňují.

Co mohu (a chci) říci ke spolupráci s B. Braun Medical?

Jde o našeho nejvýznamnějšího partnera z pohledu výše sponzoringu, ale nejenom to. Z pohledu předsedy ČSIM, ale i osobního, a po dlouholeté zkušenosti z jednání s řadou komerčních subjektů, musím konstatovat, že firmu B. Braun Medical vnímám jako mimořádně spolehlivého, čestného a předvídatelného partnera ve všech oblastech vzájemné spolupráce. Jako partnera, který je velkorysý, partnera, jenž chápe, kde jsou naše hranice pro angažmá v jeho aktivitách, partnera, který si uvědomuje, že být spojen se „značkou“ ČSIM je symbolem kvality, solidnosti a odborné nezávislosti. Pevně doufám, že cui bono platí ve stejné míře pro obě strany a že vzájemný pocit symetrie mezi ČSIM a B. Braun Medical bude naplňován i nadále.Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda ČSIM (2013-2016), Klinika anesteziologie,
resuscitace a internzivní medicíny FN Hradec Králové

Spolupráce mezi odbornou komunitou, v tomto případě Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, a výrobci zdravotnické techniky a léčiv je nezastupitelná. Společnost B. Braun Medical je naším přednostním a váženým partnerem po dobu více než pět let. Významně přispívá k chodu naší odborné společnosti a napomáhá odborné i společenské úrovni nejvýznamnější každoroční akce - kongresu ČSARIM. Je to spolupráce, které si vážíme a v níž chceme pokračovat. Považujeme ji za
oboustranně výhodnou. Založit organizaci kongresu a běžné fungování naší odborné společnosti jen na členských příspěvcích a registračních poplatcích sice možné je, ale jen za předpokladu významného zvýšení členských příspěvků a nižší úrovně náplně, organizace i průběhu kongresu. Touto cestou jistě jít nechceme. Na druhé straně, dlouhodobá spolupráce umožňuje našemu partnerovi lépe vnímat vývoj oboru a jeho potřeby, bez toho je pokrok ve zdravotnické technice a dostupnosti moderních farmak jen obtížně představitelný. V současnosti se vztahy mezi zdravotníky a představiteli průmyslu ocitají v zorném poli regulatorních orgánů i médií. Samozřejmě, i my musíme mít zájem o transparentnost takového vztahu a otevřeně - kde to je namístě - o možném střetu zájmů mluvit. To však na podstatě jevu nic nemění - spolupráce je pro oba partnery prospěšná a věříme, že bude nadále pokračovat.

Prof. Dr. Karel Cvachovec, CSc,. MBA
předseda ČSARIM (2011-2014)
KARIM UK 2. LF a IPVZ ve FN Motol

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Česká společnost intenzivní medicíny

Čtěte také

Preventivní vyšetření v síti Dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum na Světový den ledvin 8. 3. 2018 zachytila o 11 % více lidí s podezřením na onemocnění ledvin.  Zatímco loni bylo z celkového počtu ambulantně vyšetřených posláno 18 % pacientů na další vyšetření, letos to již bylo 29 %. 

11.04.2018
Aktuality z B. Braun

Minulý týden proběhlo v německém Melsungenu, kde sídlí nadnárodní koncern B. Braun, mezinárodní setkání divize Hospital Care, jehož součástí bylo udílení cen Balanced Awards pro rok 2018. 

04.04.2018
Aktuality z B. Braun

Umíte si prosadit právo mít náročné požadavky na kvalitu? Jakým způsobem si nastavujete subjektivního hodnocení? Nejen tyto, ale i mnoho dalších podstatných otázek z problematiky veřejných zakázek řešili účastníci semináře Jak prosadit kvalitu do procesu zadávání veřejných zakázek, který organizovala Aesculap Akademie. Na pár rad a tipů, jak si u veřejných zakázek obhájit kvalitu, jsme se zeptali pana Viktora Wendlera a pana Vladimíra Duchoně.

08.03.2018
Aktuality z B. Braun